Organisation

Läs mer 

Historia

Läs mer 

Kärnvärden

Läs mer 

Affärsidé

Läs mer 

Miljö & Kvalité

Läs mer 

Uppförandekod

Läs mer 

 

MILJÖ & KVALITE

 

MILJÖPOLICY

 

Genom ständiga förbättringar, ansvarstagande och förebyggande åtgärder ska miljöpåverkan från våra anläggningar, produkter och tjänster minskas, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Vårt miljöarbete:

 

 • Minimera användandet av energi och naturresurser
 • Fokus på källsortering och återvinning
 • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet
 • Optimering av intern och extern logistik
 • Information och utbildning till anställda
 • Minskning av användandet och utsläppen av farliga ämnen/material
 • Kontinuerligt arbeta för att upptäcka och förebygga miljörisker
 • Utveckla produkter som bidrar till positiva miljöeffekter i närområde och omvärld

 

KVALITETSPOLICY

 

Våra produkter, tjänster och lösningar ska uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar avseende tillförlitlighet, säkerhet, kvalitet, miljö och integritet. Ledstjärnan i våra processer är ständig förbättring.

 

Detta kommer att uppnås genom:

 

 • En målstyrd verksamhet under kontinuerlig utveckling
 • Goda relationer med affärspartners och andra berörda intressenter
 • Uppfyllelse av de krav och förväntningar som ställs på oss
 • Omedelbar åtgärd av internt upptäckta brister
 • Kompetenta, motiverade och pålitliga medarbetare

 

 

ARBETSMILJÖPOLICY 

 

Arbetsmiljöarbetet på BKtech är en strategisk fråga som också påverkar både vår säkerhet och vår konkurrenskraft. Genom en god arbetsmiljö kan verksamhetens mål uppfyllas och förhoppningen är att företaget också uppfattas som en bra arbetsgivare och därmed kunna rekrytera och behålla bra medarbetare. Vi ser arbetsmiljöarbetet som en lönsam investering för att uppnå hög trivsel och motivation i arbetet och en låg sjukfrånvaro bland medarbetarna.

 

På BKtech arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor som en naturlig del i den övriga verksamheten. Förebyggande och tidiga insatser för att eliminera risker för ohälsa eller olycksfall är de viktigaste delarna i vårt arbetsmiljöarbete.

 

Utgångspunkten är aktuell lagstiftning, branschavtal och våra interna krav. Därutöver strävar vi efter ständiga förbättringar i arbetsmiljöarbetet och själva verksamheten.

 

Övergripande målet för koncernen är att skapa och behålla en god arbetsmiljö i verksamheten. Arbetsmiljön ska vara både säker och utvecklande för den enskilda medarbetaren. Varje medarbetare ska trivas i sitt arbete.

 

Arbetsmiljömål

 

 • Nolltolerans för olycksfall i arbetet
 • Alla tillbud ska rapporteras, utredas och vid behov åtgärdas
 • Alla som utsätts för särskilda hälsorisker på arbetsplatsen ska ha en betryggande hälsokontroll
 • Frisknärvaron ska ligga på minst 95%
 • Ingen mobbing, trakasseri eller kränkande särbehandling ska förekomma