Organisation

Läs mer 

Historia

Läs mer 

Kärnvärden

Läs mer 

Affärsidé

Läs mer 

Miljö & Kvalité

Läs mer 

Uppförandekod

Läs mer 

UPPFÖRANDEKOD

 

Våra affärsprinciper

 

Vi ska agera som en pålitlig och ansvarsfull koncern som lever upp till sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar underlag för starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Vi informerar våra intressenter om vår Code of Conduct som en naturlig del av vår relation.

 

Lagar och regler

I de länder där vi bedriver verksamhet ska respektive lands lagar och regler följas. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet.

 

Personliga intressen

Våra medarbetare ska undvika att hamna i situationer där deras personliga eller ekonomiska intressen kan hamna i konflikt med BKtech Group. I de fall då det finns risk för en sådan intressekonflikt ska medarbetaren rapportera detta till närmast överordnad chef för hantering av ärendet.

 

 Sponsring

I de fall då vi sponsrar olika aktiviteter ska de främst gynna våra affärer eller vår verksamhet. Sponsringen ska överensstämma med de regler som har fastställts i beslut- och attestordningen. Bidrag till välgörenhet kan endast beslutas av vår koncernchef.

 

Neutralitet och öppenhet

Vi arbetar för en öppen kommunikation med våra intressenter inom ramarna för bevarandet av affärshemligheter. I frågan om politiska partier och kandidater intar BKtech Group en neutral ställning. Varken koncernens företagsnamn eller tillgångarna i koncernen får användas för att främja sådana intressen.

 

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Rättigheter

Vi respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vi stöder och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Vi tolererar inte, under några som helst omständigheter, barnarbete eller arbete som utförs genom tvång eller hot om våld.

 

Mångfald och lika möjligheter

Vår koncern rekryterar och ger medarbetare lika möjligheter och behandling oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder. Dock är medarbetarens kompetens grundläggande för individens utvecklingsmöjlighet inom koncernen.

 

Arbetsförhållanden

Arbetsförhållandena skall vara så utformade att risk för arbetsskada på anställd eller och övrig personal som är involverad i vår verksamhet ska ha en 0-vision. Alla anställda och övrig personal involverad i verksamheten har alltid rätt att stoppa sitt arbete om det föreligger risk för personlig skada.