Leveransvillkor träpellets

Normal leveranstid

Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar på order som godkänts och behandlats vardagar före kl. 12.00. Beställningsdag räknas som dag 0. Leverans sker mellan 06.00-22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Leverantörens val.

Vid tillfälligt förlängda leveranstider gäller inte de normala villkoren och ersättning för försenad leverans uteblir.

Betalsätt

Faktura
En faktura kommer hem till dig via posten eller via e-post. Fakturan ska betalas inom 20 dagar från fakturadatum.

Om betalning uteblir och vi måste skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr.

Avisering

Från det att beställning är gjord, kan avisering ske. Avisering ingår till alla bulkleveranser.

Leveransvillkor bulk

Allmänna villkor:
Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 10% enligt leverantörens val förutsatt att det finns plats i förrådet.

Vid leverans till PelliStore PCS frånsäger Böta Kvarn Bränslepellets sig allt ansvar för skador på förrådet. En eventuell Mullvad ska tas ur förrådet på beställningsdagen. Böta Kvarn Bränslepellets tar inget ansvar för en eventuellt instängd Mullvad.

Kundens ansvar vid mottagande av bulkleverans

 • varan från mottagarens bulkkoppling
 • att varan ryms i anvisat förråd
 • att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning ifrån beställningsdagen och under hela leveranstiden
 • framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad
 • att en gång fram till inblåsningsröret är röjd från snö och sandad
 • att silo är dimensionerad samt anpassad enligt AFS 2002:1 2005:2 2005:3 för mottagning av bulkpellets via pneumatisk transport
 • att avlastningsventil skall vara monterad, som enligt lag ska finnas i en klassificerat lågtrycks silo
 • avsteg och/eller försummelse från ovanstående punkter utgör befrielsegrunder för ansvar hållna emot leverantören
 • leverantören har även rätt att vägra leverans då ovanstående punkter ej uppfylls i delar och/eller på annat sätt bedömts såsom bristfälligt
 • samt är utrustat med väl fungerande överfyllnadslarm med ljud alt ljussignalalarm. Ej fungerande överfyllnadslarm är helt mottagarens ansvar
 • att förrådet är anpassat för mottagning av pellets. OBS inga plaströr. Det skall finnas avluftningsrör på minst Ø > 200 mm eller motsvarande area
 • att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress
 • att bulkkopplingen med Ø 102 mm (“4-tums“) han-koppling är fast monterad
 • att en koppling vid horisontell montering får sitta på maxhöjd 1,5 meter, min 0,1 meter
 • vid vertikal montering, maxhöjd 1,5 meter, min 0,8 meter
 • att vid behov av dammfilter alltid se till att detta är väl rengjort, rätt dimensionerat, torrt och monterat inför varje leverans
 • förrådet bör rengöras regelbundet före påfyllnad

Om mottagaren/kunden inte uppfyller ovan angivna villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte göra gällande dröjsmål eller fel på varan. Leverantören har även rätt att vägra leverans.

Sker leverans har leverantören rätt att debitera mottagaren/kunden de merkostnader som uppstått med tillägg av 10%.

Leverantörens ansvar

 • att beställd mängd till rätt kvalitet (SS-EN ISO 17225-2:2014, A1) levereras i tid i enlighet med dessa leveransvillkor
 • varan fram till mottagaren/kundens bulkkoppling
 • att följesedel alternativt vågkvitto lämnas hos mottagaren/kunden

Leverantörens ansvar för kvaliteten, däri inkluderat andelen finfraktion/smul, förutsätter att slaglängden inte överstiger 25 meter och att mottagaren/kunden uppfyller ovan angivna villkor för leveransen.

Pellets i säck

Böta Kvarn Bränslepellets använder säckar av plast som är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 16 kg, respektive per pall ca 832 kg. Böta Kvarn Bränslepellets använder engångspall som inte ingår i ett retursystem. Med reservation för ändrade förutsättningar för paketering. Pallarna levereras med lastbil utrustad med truck.

Leveransvillkor småsäckar på pall

Kundens ansvar vid leverans av småsäckar på pall
Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Skylt för markering av leveransplats finns att ladda ner på vår hemsida.

Varorna levereras på Leverantörens ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i garage, förråd eller liknande ansvarar kunden/mottagaren. För sådan skada har Leverantören följaktligen inte något ansvar.

Pellets ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö orsakar sönderfall av produkten. Obruten pall kan lagras utomhus under kortare tid om den är skyddad från fukt och kondens.

Ansvaret för varan efter leverans övergår till mottagaren. Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon. Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Leverantörens ansvar

 • att beställd mängd till rätt kvalitet, enligt Svensk Standard SSEN ISO 17225-2:2014, A1
 • varan fram till dess den är lossad utomhus hos mottagaren/kunden
 • att följesedel lämnas hos mottagare/kund

Leverantörens ansvar för kvaliteten förutsätter att mottagaren/kunden uppfyller ovan angivna villkor för leveransen.

Säkerhet

Leverantören äger rätt att neka leverans om risk finns för skador på utrustning, egendom eller risk för olycksfall föreligger. Varorna levereras på leverantörens ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i förråd eller liknande ansvarar mottagaren/kunden. För sådan skada har leverantören följaktligen inte något ansvar.

Tjänster & avgifter (inkl.moms)

Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

Leverans till särskilda områden

Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

Slang över 20 meter

Debitering med 250 kronor inkl. moms/leveranstillfälle.

Ej mottagen order

Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Om beställd vara inte ryms i bulkförrådet

Debitering med 625:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Av kunden förorsakade dröjsmål

Om kunden förorsakar dröjsmål för leveransen, ex. extratid för bulkbil, debiteras 375:-/tillfälle samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Leveransomläggningar

Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller 10 nya arbetsdagar för leverans. Debitering med 375:-/tillfälle.

Reklamationer

Vid en reklamation skall köparen kontakta leverantören inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden upptäckt eller borde märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit till leverantörens nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Reklamationen ska ske skriftligt via leverantörens särskilt framtagna blankett. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Uppeldad vara eller följdproblem ersätts ej. Fel beträffande finfraktion/smul föreligger om finfraktionen överstiger fyra (4) viktprocent, provmetod enl. Svensk Standard SS-EN ISO17225-2:2014, vid flera slumpmässigt tagna prov i förrådet. Hanteringen av reklamationer tillämpas enligt Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, hänvisar vi dig till Konsumentverket.

Har du handlat på faktura och din retur/reklamation drar ut på tiden så måste du ändå betala din faktura innan den förfaller. Vi ersätter dig sedan så snart vi behandlat din retur/reklamation.

Ångerätt/Avbeställning

Böta Kvarn Bränslepellets AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/Kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Böta Kvarn Bränslepellets AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på 010-207 08 48.